Läkemedelsverket

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket införde sitt e-arkiv under 2017 och har idag ett 70-tal användare i sitt e-arkiv.

Bakgrund

Läkemedelsverkets målsättning var dels att lösa ett tidigare problem avseende två äldre ärendehanterings­system, och dels kunna tillgängliggöra arkiverad information före sommarledigheten och samtidigt öka kunskapen för e-arkiv i organisationen.

Läkemedelsverket tecknade avtal i maj 2017 med R2B Software avseende licenser och support för en uppsatt och drifttagen lösning för elektronisk arkivering, utbildning samt ett införandeprojekt innefattande arkivering av två verksamhetssystem. Avtalstid är 2 år.

Genomförande

R2B Software har tillsammans med Läkemedelsverket satt upp en fullt fungerande e-arkivmiljö och genom­fört avtalat införandeprojekt. Införandeprojektet innebar anslutning/inleverans av källdata från två äldre ärendehanteringssystem; ÄHS (1990–2008) och IHS (2008–2012).

Resultat

E-arkivet var i drift innan sommaren vilket var en av Läkemedelsverkets målsättningar. Totalt arkiverades 1,25 miljoner ärenden för ÄHS, och 110 000 ärenden för IHS, vilka tillgängliggjordes via arkivets sökgränssnitt, Marshal Portal. Genom e-arkivet löste Läkemedelsverket även deras grundläggande problem med hur de ska hantera äldre avställda IT-system i framtiden.

Nuläge

E-arkivet är nu en del av Läkemedelsverkets IT-förvaltning och sker i egen drift men styrs från arkiv­funktionen. E-arkivet består av en produktionsmiljö och en testmiljö där varje miljö innefattar e-arkivets lagringsyta, en e-arkivklient och en webbportal samt ett flertal verktyg för att ta ut och paketera information från IT-system.

Läkemedelsverket fortsätter arbetet med att implementera e-arkivet och har inledningsvis valt att göra nya leveranser med hjälp av R2B Software. Manuella leveranser gör dock Läkemedelsverket på egen hand.

Under 2018 finns en anslutningsplan att arkivera ytterligare 2 st äldre IT-system.